DataTranslations

TXT > NUMS   >____ > IMAGO >

                       \____ > AUDIO > 3D.FORM

 

Concept_IndeterminacyDataTranslations_150dpi

Com sempre, col.laborar amb la Bea Goller es garantia de passar-ho bé aprenent i fent coses interessantíssimes. Dins de la recerca ‘Espais Sònics’, recentment vam fer un experiment que il.lustra la flexibilitat de les dades en el domini digital. Dit d’una altra manera, mitjançant processos d’interpretació de dades i amb diferents eines, l’exercici consta de passar d’un fragment de text* a la seva traducció -caràcter a caràcter-, a números en funció d’un codi de conversió. El codi de conversió interpreta la forma del text a partir de la detecció de les minúscules, les majúscules, els accents i altres signes de puntuació. La conversió es realitza amb scripts de Python,  que substitueixen el text als números i els formateja en un arxiu de text com a paràmetres numèrics línia a línia.

///////////////
Usually, collaborating with Bea Goller  is a warranty of interesting ‘enjoying-learning’. Inside Sonic Spaces research, recently we made an experiment that shows the data’s flexibility in the digital domain. In other words, with several techniques, the exercise translates a text fragment into a string of numbers depending on a conversion code. This conversion code interprets the form of the text, detecting the Sensitive/Non-sensitive characters, accents and other signs. Conversion is made through Python scripting translating and formatting the text file into a numbers line by line in a text file.

 

TXT           

Aquest és el fragment de TXT a convertir:
///////////////
Thats the Text fragment to convert:

Entenderíamos la indeterminación como un cierto estado de suspensión de la significación precisa del objeto, producto del replanteamiento de los límites en que éste se inscribe. El libro se propone investigar aquellos episodios en ellos que existe este cuestionario de los límites disciplinares, este cuestionario de la construcción/significación del objeto arquitectónico. El estudio no se quiere situar tampoco en un terreno absolutamente específico: partiendo de la historia, la crítica y la teoría, la práctica profesional, la pedagogía o incluso, por qué no, la performance, sino que querría desarrollar un discurso que se activase desde la diversidad de esas posiciones, terrenos, normalmente “acotados”.
Arquitectura de la Indeterminación // Yago Conde

*En aquest cas l’Abstract del llibre Arquitectura de la Indeterminación de Yago Conde. Un llibre ben interessant i experimental en el camp de la teoria arquitectònica. Fresc, complex, arriscat i poc convencional. Qualitats que suposen del detall de la tria, tota una dedicatòria a Yago pel seu excel.lent treball.

///////////////
*The fragment is the Abstract of the book, Architecture of Indeterminacy by Yago Conde. An interesting and experimental book in the architectonic theory field. Cool, complexe, risky and unconventional. Qualities that suposes on the chosen text, a dedication for Yago for his excellent work.

 

 


NUMS           
 

La programació en Python per a la conversió del text a números:
///////////////
Python programming converting text to numbers:

 

Splitter-_-.py >

#Splitter-_- Code by -_- 2014 Pd
#with open(‘IndEN.txt’, ‘r’) as f, \
# open(‘IndEN-_-.txt’, ‘w’) as out:
with open(‘IndES.txt’, ‘r’) as f, \
open(‘IndES-_-.txt’, ‘w’) as out:
# call anonymous lambda function returning f.read(1) until output is ”, put output to part
for part in iter(lambda: f.read(1), ”):
# write this part and newline character
out.write(part)
out.write(‘\n’)
#///////-_-\\\\\\\\\
 

Replacer-_-STR@P5.py >

#-_-Programmed by XaviM.dAAX 2014 -_- ((d*o*b)) Pd
strs=’Entenderíamos la indeterminación como un cierto estado de suspensión de la significación precisa del objeto, producto del replanteamiento de los límites en que éste se inscribe. El libro se propone investigar aquellos episodios en ellos que existe este cuestionario de los límites disciplinares, este cuestionario de la construcción/significación del objeto arquitectónico. El estudio no se quiere situar tampoco en un terreno absolutamente específico: partiendo de la historia, la crítica y la teoría, la práctica profesional, la pedagogía o incluso, por qué no, la performance, sino que querría desarrollar un discurso que se activase desde la diversidad de esas posiciones, terrenos, normalmente “acotados”.’
dic={‘ ‘:’0,’, ‘a’:’11,’, ‘b’:’12,’, ‘c’:’13,’, ‘d’:’14,’,
‘e’:’15,’, ‘f’:’16,’, ‘g’:’17,’, ‘h’:’18,’, ‘i’:’19,’,
‘j’:’20,’, ‘k’:’21,’, ‘l’:’22,’, ‘m’:’23,’, ‘n’:’24,’,
‘ñ’:’25,’, ‘o’:’26,’, ‘p’:’27,’, ‘q’:’28,’, ‘r’:’29,’,
‘s’:’30,’, ‘t’:’31,’, ‘u’:’32,’, ‘v’:’33,’, ‘w’:’34,’,
‘x’:’35,’, ‘y’:’36,’, ‘z’:’37,’, ‘?’:’38,’, ‘¿’:’39,’,
‘-‘:’40,’, ‘,’:’41,’, ‘”‘:’42,’, ‘:’:’43,’, ‘/’:’44,’,
‘/’:’45,’,
#—–<<
‘á’:’46,’, ‘é’:’47,’, ‘í’:’48,’, ‘ó’:’49,’, ‘ú’:’50,’,
#—–<<
‘A’:’51,’, ‘B’:’52,’, ‘C’:’53,’, ‘D’:’54,’,
‘E’:’55,’, ‘F’:’56,’, ‘G’:’57,’, ‘H’:’58,’, ‘I’:’59,’,
‘J’:’60,’, ‘K’:’61,’, ‘L’:’62,’, ‘M’:’63,’, ‘N’:’64,’,
‘Ñ’:’65,’, ‘O’:’66,’, ‘P’:’67,’, ‘Q’:’68,’, ‘R’:’69,’,
‘S’:’70,’, ‘T’:’71,’, ‘U’:’72,’, ‘V’:’73,’, ‘W’:’74,’,
‘X’:’75,’, ‘Y’:’76,’, ‘Z’:’77,’,
#—–<<
‘Á’:’78,’, ‘É’:’79,’, ‘Í’:’80,’, ‘Ó’:’81,’, ‘Ú’:’82,’,
#—–<<
#’\n’:’\n’,
‘!’:’85,’,
‘.’:’92,’}
#—–<<
#—–<<
#—–<<
strs=””.join((dic.get(x,x) for x in strs))
#print(strs)
#
#Activate code above for P5__________>>>>
#
b = strs.replace(“,”, “\n”)
print(b)
#copypaste the result in a text file
#—–<<
#-_-Programmed by XaviM.dAAX 2014 -_- ((d*o*b)) GPL license
 
 

Després de l’aplicació dels scripts en Py queda així:
///////////////
After running the Py scripts, translation looks like this:

 
________________________________________
55,24,31,15,24,14,15,29,48,11,23,26,30,0,22,11,0,19,24,14,15,31,15,29,
23,19,24,11,13,19,49,24,0,13,26,23,26,0,32,24,0,13,19,15,29,31,26,0,15,
30,31,11,14,26,0,14,15,0,30,32,30,27,15,24,30,19,49,24,0,14,15,0,22,11,
0,30,19,17,24,19,16,19,13,11,13,19,49,24,0,27,29,15,13,19,30,11,0,14,15,
22,0,26,12,20,15,31,26,41,0,27,29,26,14,32,13,31,26,0,14,15,22,0,29,15,
27,22,11,24,31,15,11,23,19,15,24,31,26,0,14,15,0,22,26,30,0,22,48,23,19,
31,15,30,0,15,24,0,28,32,15,0,47,30,31,15,0,30,15,0,19,24,30,13,29,19,12,
15,92,0,55,22,0,22,19,12,29,26,0,30,15,0,27,29,26,27,26,24,15,0,19,24,33,
15,30,31,19,17,11,29,0,11,28,32,15,22,22,26,30,0,15,27,19,30,26,14,19,26,
30,0,15,24,0,15,22,22,26,30,0,28,32,15,0,15,35,19,30,31,15,0,15,30,31,15,
0,13,32,15,30,31,19,26,24,11,29,19,26,0,14,15,0,22,26,30,0,22,48,23,19,31,
15,30,0,14,19,30,13,19,27,22,19,24,11,29,15,30,41,0,15,30,31,15,0,13,32,
15,30,31,19,26,24,11,29,19,26,0,14,15,0,22,11,0,13,26,24,30,31,29,32,13,
13,19,49,24,45,30,19,17,24,19,16,19,13,11,13,19,49,24,0,14,15,22,0,26,12,
20,15,31,26,0,11,29,28,32,19,31,15,13,31,49,24,19,13,26,92,0,55,22,0,15,
30,31,32,14,19,26,0,24,26,0,30,15,0,28,32,19,15,29,15,0,30,19,31,32,11,29,
0,31,11,23,27,26,13,26,0,15,24,0,32,24,0,31,15,29,29,15,24,26,0,11,12,30,
26,22,32,31,11,23,15,24,31,15,0,15,30,27,15,13,48,16,19,13,26,43,0,27,11,
29,31,19,15,24,14,26,0,14,15,0,22,11,0,18,19,30,31,26,29,19,11,41,0,22,11,
0,13,29,48,31,19,13,11,0,36,0,22,11,0,31,15,26,29,48,11,41,0,22,11,0,27,29,
46,13,31,19,13,11,0,27,29,26,16,15,30,19,26,24,11,22,41,0,22,11,0,27,15,14,
11,17,26,17,48,11,0,26,0,19,24,13,22,32,30,26,41,0,27,26,29,0,28,32,47,0,24,
26,41,0,22,11,0,27,15,29,16,26,29,23,11,24,13,15,41,0,30,19,24,26,0,28,32,15,
0, 28,32,15,29,29,48,11,0,14,15,30,11,29,29,26,22,22,11,29,0,32,24,0,14,19,30,
13,32,29,30,26,0,28,32,15,0,30,15,0,11,13,31,19,33,11,30,15,0,14,15,30,14,15,
0,22,11,0,14,19,33,15,29,30,19,14,11,14,0,14,15,0,15,30,11,30,0,27,26,30,19,
13,19,26,24,15,30,41,0,31,15,29,29,15,24,26,30,41,0, 24,26,29,23,11,22,23,
15,24,31,15,0,42,11,13,26,31,11,14,26,30,42,92,
__________________________________________
txtFile


IMAGO         

El llistat, s’introdueix com a base paramètrica al Processing sobre diferents funcions matemàtiques.
El resultat és una sèrie de visualització de dades que  literalment interpreten la estructura i forma (no la semàntica) del text original.
Aquí està l’Sketch de Processing >

///////////////
List is introduced in Processing as a parametric string over different math functions.
The result are different combinations of data visualization, that interprets the form and structure (not semantics) of the original text.
Here is the Processing Sketch >

 

//—-<<
//morphosis-_-
//-_-Programmed by Xavi M.dAAX 2014 -_- ((d*o*b)) GPL license
//—-<<
//
int[] data;

 

void setup() {
size(1280,686);
// Load text file as a string
String[] stuff = loadStrings(“data+.txt”);
// Convert string into an array of integers using ‘,’ as a delimiter
data = int(split(stuff[0],’,’));
}

void draw() {
//background(255,255,255);
//background(255,170,0,0);
background(0,0,0);
// background(255,170,0);
//stroke(0,0,0,0);
for (int i = 0; i < data.length; i++) {
//fill(255,170,0,0.2*data[i]);
fill(255,255,255,0.1*data[i]);
//fill(0,0,0,0.6*data[i]);
//stroke(0,0,0,2*data[i]);
stroke(255,170,0,2*data[i]);
//fill(255,255,255,0.2*data[i]);
//curve(i*1.78, 5*data[i], 21*data[i], 13*data[i], 8*data[i], 13*data[i], 8*data[i], 3*data[i]);
//curve(i*1.78, i*1.78, i*1.78, 11*data[i], 3*data[i], 7*data[i], 5*data[i], i*2);
//curve(i*1.78, 5*data[i], 11*data[i], 525, 3*data[i], 7*data[i], 5*data[i], i*2);
//ellipse(i*1.78,0,25,23*data[i]);
//ellipse(i*1.78,0,25,23*data[i]);
//ellipse(3*data[i],5*data[i],8*data[i],13*data[i]);
//ellipse(8*data[i],5*data[i],8*data[i],13*data[i]);
//curve(i*1.78, 240, 3*data[i], 200, 800, 100, 3*data[i], 1120);
rect(i*1.78,0,23,4*data[i]);
rect(i*2,0,2,100*data[i]);
//rect(2*data[i],3*data[i],5*data[i],8*data[i]);
//rect(8*data[i],13*data[i],21*data[i],34*data[i]);
///
///———->>
//beginShape();
//vertex(0, 25); // first point
//vertex(50, -75); // first point
//bezierVertex(8*data[i],34*data[i],2*data[i],8*data[i],21*data[i],5*data[i]);
//bezierVertex(34*data[i],21*data[i],89,55, 144, 233);
//bezierVertex(i*2,8*data[i],89,55, 144, 34);
//bezierVertex(i*2,5*data[i],89,21, 21, 34);
//bezierVertex(i*2,0,2,100*data[i], 100, 75);
//endShape();
}
}
//—-<<
//morphosis-_- Public Domain dAAX!
//—-<<
//

 

Jugant amb diferents xifres a les diferents funcions incloent les combinacions de les mateixes, surt una extensa sèrie d’imatges.
Interpretació de la estructura i forma del text original en imatge.
Aquí unes quantes :
///////////////
Playing with different amounts of numbers inside the functions, appears a pretty big amount of images.
Structure and form Interpretation from the original text as images.
Here several of them :

Captura de 2014-03-18 210511Captura de 2014-03-18 212935 Captura de 2014-03-18 213809 Captura de 2014-03-18 215522Captura de 2014-03-18 214622Captura de 2014-03-18 214904Captura de 2014-03-18 215118

 

 

 

AUDIO         

De la mateixa manera que des dels números s’interpreta a imatges, des dels números s’obtenen sons.
Amb un patch [aplicació] de Pd s’emmagatzema la llista numèrica en una memòria de dades.  Des d’aquesta memòria es realitzen 3 processos paral.lels:

1) Reproducció directa per la targeta de so dels números esdevinguts forma d’ona. El resultat és un ínfim baix ‘loopejat’ amb continuïtat.
2) Interpretació dels números a valors MIDI. El resultat és una seqüència melòdica.
3) Anàlisi de valors en funció d’uns llindars o thresholds de la seqüència numèrica. Aquest anàlisi interpreta el text en minúscules, majúscules, signes de puntuació i espais entre paraules. El resultat és una caixa de ritmes

///////////////
In a similar way that numbers are interpretated as images, from numbers we get sound. With a Pd patch the numeric list is stored in a data memory [array]. From that memory 3 processes are performed:
1] Playing of the data memory as a waveform. The result is a tiny and looped bassline.
2] Interpretation of the numbers in the memory as MIDI values. The result is a melodic sequence.
3] Analyse of the values in the memory depending on certain thresholds. This analysis interpretates the Case Sensitive/Sensitive, and other signs, points and pauses from the original text. The result is a rythm box.

 

 

Captura de 2014-03-20 13:36:07

Patch is available here

La sonificació complerta inclou els tres anteriors ingredients en un determinat temps d’execució que és proporcional al temps que dura la reproducció del punt [1]. S’ha triat un temps d’execució en que es pogués interpretar auditivament la forma del text inicial.
Interpretació de la estructura i forma del text original en audio.
Aquesta és la forma d’ona de l’enregistrament de la sonificació anterior.
///////////////
Complete Sonification includes the 3 elements described before, in a certain time that in fact is proportional to data memory’s audiolength.
Structure and form Interpretation from the original text as sound.
The image is the waveform of the sonification’s record.

Ind148msVoid__Waveform001

Download Audio /Archive >> http://archive.org/details/SonificationAbstractArquitecturaDeLaIndeterminacion

 

 

3DFORM         

Finalment i com a un altre procés d’interpretació, l’àudio anterior és introduït al Software SoundPlot.
[excepcionalment i com a requeriment del procediment s’utilitza aquest soft Freeware].
SoundPlot analitza la informació sonora d’un arxiu d’audio i fa un render sobre un arquetipus tridimensional (malla, corbes, etc.).
El resultat és ben sorprenent :)
Aquestes mostres renderitzant sobre superfícies >>
///////////////
Finally as another interpretation process, the previous audio is introduced into SoundPlot Software.
[as an exception in the FOSS chain technology, for the experiment is used this Freeware].
SoundPlot analyses information from an audio file and morphs into a 3D Shape (Surface, Curves, etc.)
The result is awesome :)
This samples are renderings on surfaces >>

 

Indeterminacy148msVoid__x10000__1664__000

Indeterminacy148msVoid__x10000__1664__001

Indeterminacy148msVoid__x10000__8x128_001

 

 

I aquestes renderitzant sobre corbes [han sortit molt buggies] :)  /////////////// These curves-renders [pretty buggies] :)

 

Indeterminacy148msVoid__x20000__004

 

 Indeterminacy148msPla__log__002

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DataTranslations experiment inside Sonic Spaces research.
Concept > Bea Goller + Xavi M. Daax  // Code Xavi M. Daax -_-
2014 cc-by-sa

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s